ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз

„ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” е компания развиваща своята експертиза в областта на финансовото управление.

Мисията ни е да подпомагаме компаниите с които работим, за подобряване на финансовите им резултати, чрез въвеждането на системи за по-добро финансово управление, финансово консултиране и провеждане на финансови обучения.

„ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” поддържа и развива своята експертиза, в следните ключови за финансовото управление области:

- Капиталово бюджетиранеинвестиционни анализи, оценка на инвестиционни предложения и проекти, дефиниране на релевантните инвестиционни парични потоци, амортизационни, данъчни и инфлационни анализи, инвестиционни риск анализи, конструиране на капиталовата структура на проектите

 - Управление на фирмените разходикласифициране на фирмените разходи, изграждане на системи за разпределяне на разходите, анализ на разходите и тяхната ефективност, проектиране и въвеждане на системи за мониторинг, контрол и управление на разходите, провеждане на целеви програми за управление на фирмените разходи

 - Финансов анализанализ на активите и пасивите на фирмата, анализ на капиталовата структура, финансовия левъридж и ликвидността, анализ на приходите и разходите на фирмата, конструиране и управление на финансовите съотношения на фирмата: съотношенията за ликвидност и задлъжнялост, за обращаемост на активите, за рентабилност на фирмената дейност и съотношенията за възвръщаемост

 - Управление на оборотния капитал на фирмата анализ на краткосрочните активи и пасиви на фирмата, анализ и управление на оперативния и платежен цикъл на фирмата, анализ и управление на продукцията, паричните потоци и вземанията на фирмата, управление на финансирането на оборотния фирмен капитал 

 - Оперативна ефективност - създаване на оперативни стратегии, структуриране и управление на бизнес модели, управление на фирмените процеси, управление на капацитета, управление на наличностите, планиране и управление на ресурсите на предприятието, управление на снабдителната верига, управление на проекти, проучвания и иновации 

 - Управление на сделки - структуриране, консултиране и управление на сделки с дялови участия в търговски дружества, с ценни книжа, недвижими имоти, търговски предприятия, интелектуална собственост, лизингови сделки, непарични вноски в капитала на търговски дружества, сделки с вземания

 - Риск мениджмънт - управление на договорни, кредитни, ресурсни и ликвидни рискове, консултиране на създаването на системи за управление на риска

 - Осигуряване на финансиране – кредитно консултиране, осъществяване на контакти с инвеститори, съдействие в процеса на договаряне, изготвяне на договори за финансиране

Партньори